Statuten Koninklijke Automobiel Club der Vlaanderen

Koninklijke Automobiel Club der Vlaanderen
Ondernemingsnummer: 0409.591.111
Suzanne Lilarstraat 2. 9000  Gent

 


Het bestuursorgaan in buitengewone vergadering bijeen te Gent op 03 mei 2023 besluit met eenparigheid van stemmen om de statuten als volgt te wijzigen:


Titel I – DE VERENIGING

 Artikel 1. De vereniging is opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder als een vereniging zonder winstoogmerk (hierna ‘vzw’ genoemd) op grond van de wet van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019, gepubliceerd in het BS van 04 april 2019.

Artikel 2. De vzw is opgericht voor onbepaalde duur en draagt de naam:
Koninklijke Automobiel Club der Vlaanderen,
In het frans: Royal Automobile Club des Flandres
In het engels: Royal Automobile Club Flanders of afgekort RACF

Artikel 3. De zetel is gevestigd in het Vlaamse gewest.


Titel II – DOELEINDEN EN ACTIVITEITEN

Artikel 4.

1 Doel. Koninklijke Automobiel Club der Vlaanderen vzw heeft tot doel de belangstellenden in toerisme en autosport samen te brengen en aan te moedigen en, in hun belang, de meest nuttige en voordelige maatregelen na te streven in het gebruik van motorvoertuigen en in het wegverkeer.

2 Voorwerp. Om dit doel te bereiken kan de vereniging dit doen via de volgende activiteiten:

 • Bij iedere gelegenheid de algemene belangen der gebruikers van motorvoertuigen verdedigen
 • De sport en het auto-toerisme bevorderen door het inrichten van voordrachten, uitstappen, rally’s
 • Nastreven, met alle middelen en bij alle bevoegde instanties, van verbetering der wegen, aanpassing aan de noden van hetverkeer, toename van de veiligheid, aanbrengen van verkeerssignalisaties, mits de vrijheid van de gebruikers zo ruim mogelijk te doen eerbiedigen.

Deze opsomming is niet limitatief.


TITEL III – LIDMAATSCHAP

 Artikel 5. De vereniging bestaat uit leden.

Artikel 6. Elke natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging of organisatie die de doelstellingen van de vzw ondersteunt, kan een aanvraag indienen om lid te worden bij de voorzitter van het bestuursorgaan. Deze besluit bij gewone meerderheid en zonder beroep over de aanvaarding van nieuwe leden

Artikel 7.
§
1. De leden kunnen zich op elk ogenblik uit de vzw terugtrekken. Ontslagneming of uitsluiting van een lid geschiedt volgens debepalingen van het artikel 9:23 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen. De mededeling van ontslag moet schriftelijk rechtstreeks bij het bestuursorgaan worden ingediend. Het ontslag wordt effectief één week na deze mededeling. Wanneer een lid zijn jaarlijkse bijdrage niet betaalt, wordt het geacht ontslagnemend te zijn.

§2. Leden die in hun hoedanigheid van gemandateerde van een vereniging, stichting, instelling, groep of rechtspersoon lid gewordenzijn, moeten te allen tijde het bewijs kunnen leveren van de geldigheid van hun mandaat, zo niet zijn ze ambtshalve ontslagnemend. De mandaterende vereniging, stichting, instelling, groep of rechtspersoon heeft op elk ogenblik het recht dit mandaat te herroepen. Deze herroeping wordt schriftelijk aan de voorzitter van het bestuursorgaan meegedeeld.

§3. De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering worden uitgesproken als voldaan is aan de 2/3aanwezigheids- of vertegenwoordigingsvereiste waarbij een meerderheid nodig is van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

§4. De uitsluiting en het ontslag doen alle rechten verliezen op het maatschappelijk bezit en op de gestorte bijdragen.

§5. Een ontslagnemend lid verplicht zich tot de betaling van de lidmaatschapsbijdrage voor het volledige jaar.

 

Artikel 8. De leden van de vereniging hebben geen enkel verplichting uit hoofde van de verplichtingen van de vereniging. Geen enkel lid kan enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op de activa van de vzw.

De bijdrage van de leden wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene vergadering.


TITEL IV – DE ALGEMENE VERGADERING 

Artikel 9. De algemene vergadering is samengesteld uit de leden van de vereniging.
Zij beslist over:

 • De wijziging van de statuten van de vereniging
 • De benoeming en de afzetting van de bestuurders en het bepalen van zijn bezoldiging, ingeval er een bezoldiging wordt toegekend
 • De benoeming en afzetting van commissaris en het bepalen van hun bezoldiging, ingeval er een bezoldiging wordt toegekend
 • De kwijting aan de bestuurders en de commissarissen en het instellen van de mogelijkse verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen.
 • De goedkeuring van de begroting en van de jaarrekening
 • Het vaststellen van de jaarlijkse bijdrage
 • De uitsluiting van leden
 • De ontbinding van de vereniging
 • Een inbreng om niet van een algemeenheid te doen of te aanvaarden
 • Alle gevallen waarin de statuten dat vereisen

Artikel 10. Er moet elk jaar minimum één algemene vergadering gehouden worden. De jaarlijkse statutaire vergadering moet plaatsgrijpen in de loop van de eerste jaarhelft.

Artikel 11. Alle leden worden tot de algemene vergadering uitgenodigd door het bestuursorgaan bij eenvoudige brief, ten minste vijftien dagen voor de vergadering. De agenda wordt bij de uitnodiging gevoegd. Deze uitnodiging mag per brief of e-mail gebeuren. Elk lid mag zich laten vertegenwoordigen door een ander lid. Daartoe is een schriftelijke machtiging vereist. Geen enkel lid mag

meer dan drie andere leden vertegenwoordigen. Ook de bestuurders en commissaris kunnen worden uitgenodigd om eventuele vragen m.b.t. de agendapunten te beantwoorden.

Artikel 12. De agendapunten worden door het bestuursorgaan vastgesteld. Elk voorstel dat ondertekend is door ten minste eentwintigste van het op de actuele samenstelling van de ledenlijst voorkomend aantal leden, moet op de agenda geplaatst worden.

Artikel 13. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan en bij verhindering van deze, doorde ondervoorzitter of door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

Artikel 14. Behoudens de bij de wet voorziene uitzonderingen is de algemene vergadering regelmatig samengesteld als een derdevan de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Als de vergadering niet geldig kan beraadslagen beslist een volgende over dezelfde dagorde, ongeacht het aantal aanwezigen.

Artikel 15. Ieder lid heeft een gelijk stemrecht. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van deaanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve in die gevallen waarin de wet het anders bepaalt; onder andere als het wijzigingen aan de statuten; wijzigingen aan het doel of een besluit tot ontbinding van de vereniging betreft.

Artikel 16. De beslissingen van de algemene vergadering worden opgenomen in notulen die ondertekend worden door twee ledenvan het bestuursorgaan. De notulen worden ook bewaard in een notulenregister dat ter inzage ligt van de leden of van belanghebbende derden, die hun inzagerecht kunnen uitoefenen overeenkomstig het wetboek van vennootschappen en verenigingen.Daartoe richten zij een schriftelijk verzoek aan het bestuursorgaan met wie zij een datum en het uur van de raadpleging van de documenten en stukken overeenkomen. Deze kunnen niet worden verplaatst.


TITEL V – BESTUUR

Artikel 17.

§1. De vzw wordt bestuurd door het bestuursorgaan samengesteld uit ten minste drie bestuurders en ten hoogste achttien bestuurders, allen leden van de vzw. Zij worden door de algemene vergadering verkozen voor een termijn van zes jaar. Hun opdrachteindigt bij de sluiting van de jaarvergadering. Om de drie jaar zal de helft van het bestuursorgaan uittreden volgens een door het bestuursorgaan opgemaakte beurtrol. De bestuurders zijn herbenoembaar. Als in een uitzonderlijk geval er slechts twee leden zijn, kan er tijdelijk met twee bestuurders gewerkt worden.

§2. De bestuurders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering die daarover beslist bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Ieder lid van het bestuursorgaan kan zelf ook ontslag nemen door een formeel schrijven gericht aan de voorzitter van het bestuursorgaan. De voorzitter kan aan elk ander bestuurslid zijn ontslagaanbieden. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kanworden voorzien.

Artikel 18.

§1. Het bestuursorgaan kiest onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester, die met het dagelijks bestuur worden belast. Het dagelijks bestuur oefent zijn bevoegdheid uit als college. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij afwezigheid van de voorzitter, worden zijn functies uitgeoefend door de ondervoorzitter of bij gebreke door het lid met de grootste anciënniteit van de aanwezigen in de vergadering.

§2. De handelingen van het dagelijks bestuur zijn de bestuurshandelingen die de noden van het dagelijks leven van de vereniging nietoverstijgen of die zowel wegens hun gering belang als wegens de nood aan een snelle oplossing geen optreden van het bestuursorgaan verantwoorden.

§3. De leden van het dagelijks bestuur kunnen bij gewone meerderheid worden afgezet door het bestuursorgaan. Zelf kunnen zijontslag nemen door een brief aan een lid van het bestuursorgaan. Het komt het bestuursorgaan toe om dit ontslag wel of niet te aanvaarden.

 

Artikel 19. Het bestuursorgaan vergadert op schriftelijke uitnodiging van de voorzitter of op verzoek van minstens twee bestuurders. Deze uitnodiging mag ook e-mail gebeuren. Het bestuursorgaan oefent zijn bevoegdheden uit als college. Hij kan slechts geldigbeslissen wanneer ten minste de helft van zijn leden aanwezig is en bij volstrekte meerderheid van stemmen. Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.

Elke bestuurder mag zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder. Daartoe is een schriftelijke machtiging vereist. Geen enkele bestuurder mag meer dan één andere bestuurder vertegenwoordigen.

 

Artikel 20. De beslissingen van het bestuursorgaan worden opgenomen in notulen. Deze worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken. Ze worden bewaard in een notulenregister dat ter inzage zal zijn van de leden die hun inzagerecht zullen uitoefenen overeenkomstig het wetboek van vennootschappen en verenigingen. Daartoe richten zij een schriftelijk verzoek aan het bestuursorgaan met wie zij een datum en het uur van de raadpleging van de documenten en stukken overeenkomen. Deze kunnen niet worden verplaatst.

 

Artikel 21.

§1. Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vereniging, met uitzondering van die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is De beslissingen worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.

§2. Tegenover derden is de vereniging verbonden door de handtekening van de voorzitter, ondervoorzitter, secretaris of penningmeester of door de handtekeningen van twee bestuurders. Bij gerechtelijke handelingen wordt de vereniging vertegenwoordigd door de voorzitter van het bestuursorgaan of door een door deze raad aangeduide bestuurder.

§3. Het bestuursorgaan kan bovendien het dagelijks bestuur van de vereniging toevertrouwen aan één van zijn leden of aan een derde die, in voorkomend geval, de titel draagt van gemachtigde of gedelegeerd bestuurder. Het bestuursorgaan kan op ieder ogenblik dit mandaat beëindigen en een nieuwe gemandateerde of gedelegeerd bestuurder aanduiden.TITEL VI – FINANCIERING EN BOEKHOUDING 

Artikel 22. De vereniging kan onder meer gefinancierd worden door subsidies, toelagen, giften, bijdragen, schenkingen, legaten enandere voorzieningen in laatste wilsbeschikkingen en testamenten, gegeven om de algemene doeleinden van de vereniging te ondersteunen. Daarnaast kan de vereniging fondsen verwerven op elke andere wijze die niet in strijd is met de wet.

Artikel 23. Het maatschappelijk jaar begint op de eerste januari en eindigt de éénendertigste december van ieder jaar. 

Artikel 24. Ieder jaar wordt door het bestuursorgaan de jaarrekening van het voorafgaande boekjaar alsook een voorstel van begroting ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd. De jaarrekeningen worden door een commissaris, lid van de vzw, nagezien.


TITEL VII – ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 25. Bij vrijwillige ontbinding duidt de algemene vergadering twee vereffenaars aan en bepaalt hun bevoegdheid.

Artikel 26. In geval van ontbinding en vereffening wordt het netto overblijvend actief overgemaakt aan een door algemene vergadering aangeduide vereniging die een gelijkaardig of verwant doel nastreeft of aan één of meerdere menslievende organisaties.

 

 

Gent, 3 mei 2023

Vandernoot Pierre Voorzitter – Bestuurder